Page 4 - BP2011-09vegleges

Basic HTML Version

4. OLDAL
KÖRNYEZETÜNK
BUDAI
POLGÁR
Kriskó Lászlóné
– Remek ötletnek tartom, hogy
mobilkamerákkal szerelik fel
a Városrendészetet. Talán így
könnyebben lefülelhetik a rend-
bontókat, vagy megóvhatják
közterületeinket az illegális hul-
ladéklerakóktól.
Győrfi Anna
– Gyerekkoromban nem volt
szükség kamerára, de ma több
helyszínt is tudnék javasolni,
ahol elkelne a berendezés, fő-
ként a közbiztonság erősítése,
az idősek védelme és a betörések
megakadályozása érdekében.
Takács István
csoportvezető
– A Városrendészet közterü-
let-felügyeleténél kamerás
akciócsoportot hozunk létre.
Kollégáim feladata lesz a ka-
merák felszerelése és egy-egy
terület állandó megfigyelése a
helyszínhez közel.
(Folytatás az első oldalról)
Városrészünkben a Margit körút mentén, a
Lövőház utca környékén, a Vízivárosban és
január óta a Margit híd budai hídfőjénél, va-
lamint Pesthidegkúton a Bánffy György Em-
lékpark környékén és a Máriaremetei bazilika
templomkertjében is térfigyelő kamerák segít-
ségével vigyázzák a közterületek rendjét. A ka-
merarendszerrel lefedett területeken csökkent
a bűncselekmények és a lakosságot a leginkább
zavaró szabálysértések száma.
Ezzel egy időben, a II. kerületben igény mu-
tatkozott új mobilkamerák beszerzésére, mert
a készülékekkel el nem látott közterületeken
megszaporodtak a lakossági panaszok. A beje-
lentések főként a szelektív hulladékgyűjtő ku-
kák környékén kialakult áldatlan állapotokról,
a bel-budai közterületeken randalírozókról és
feltört gépjárművekről szóltak. Az önkormány-
zat a nyár folyamán húsz kamerát vásárolt a Vá-
rosrendészetnek.
– A készülékekre nagy szükségünk volt, mert
valódi megoldást a rendbontókkal szemben sok
esetben csak a tettenérés jelent, és a bizonyí-
tékot is szinte csak a videófelvételek szolgáltat-
hatják – mondta el
Szalai Tibor
jegyző.
– Kezdetben főként a környezetvédelemmel
kapcsolatos feladataink során használjuk a ka-
merákat – tájékoztatta lapunkat
Vajthó Gábor,
a Városrendészeti és Környezetvédelmi Iroda
vezetője –, de hasznát vehetjük az autófeltörők
kedvelt „vadászterületeinek” figyelésére vagy
éppen a rokkantkártyával visszaélő csalók le-
buktatására. Jól alkalmazva a készüléket, hosszú
idő után végre véget vethetünk – a gyakran ipari
Húsz kamerával a közterületek
mennyiségű – szemét lerakásának a II. kerület-
ben. Elsősorban arra koncentrálunk, hogy a ka-
merák felvételei alapján a közterület-felügyelők
vagy a rendőrjárőrök közvetlenül a helyszínen
érhessék tetten a szabálysértőket, de a képek
önmagukban is elegendőek lehetnek ahhoz,
hogy eljárást indítsunk a szemetelők ellen.
Az irodavezető kiemelte: a lakossági beje-
lentéseket is figyelembe veszik a berendezé-
sek kihelyezésénél, de a kamerák bizonyító
ereje nélkül megoldható esetekben továbbra
is célravezetőbb lesz a Városrendészet köz-
terület-felügyeletének zöld számát hívni.
Aberendezéseket bárhol kihelyezhetik, így akár
nagyobb területet is megfigyelés alatt tarthat-
nak éjjel-nappal. A kamerákkal lefedett terek
vagy utcák közelébenmindig lesz mozgósítható
járőr, aki a szabályszegés pillanatában vonhatja
kérdőre az elkövetőt. A kamerák képeit ugyanis
nemcsak a közterület-felügyelet Buday László
utcai ügyeletén vagy a Hidegkúti Rendészeti
Központmonitorján látják, hanema járőröknél
lévő mobiltelefonon is. A közelben, gépkocsi-
ban ülő felügyelők gyanú esetén azonnal a hely-
színen lehetnek. AVárosrendészet a közeljövő-
ben külön kamerás akciócsoportot hoz létre.
Láng Zsolt
polgármester a kamerák beszer-
zésével kapcsolatban elmondta: a legújabb
technológiával működő, bármikor, bárhova
könnyen felszerelhető készülékekkel – a gyors
reagálásnak köszönhetően – többek között azt
ismeg lehet akadályozni, hogy közterületeinken
illegális hulladéklerakók alakuljanak ki.
– A Városrendészetet felkértem, hogy a
leghatározottabban lépjen fel a közterületet
elcsúfító szemetelőkkel szemben, és a leg-
magasabb büntetési tételt vegye figyelembe a
Hasznos kolléga a kamera
A térfigyelő kamerák segítségével nemcsak bizonyítani lehet, hogy ki követett el bűncse-
lekményt vagy szabálysértés, hanem a megelőzésben is fontos szerepet töltenek be az
éjjel-nappal látó készülékek.
– Év elején aMargit híd és környékének becsatolásával bővült a II. kerületi térfigyelőkamera-
hálózat, és több esetben fogtak el vagy azonosítottak be bűnelkövetőket a felvételek alapján
a kollégáim – mondta el
Móré Szabolcs
százados, a II. kerületi Rendőrkapitányság Rendészeti
Osztályának vezetője. – A kamerák bűnmegelőző szerepe megkérdőjelezhetetlen. A II. kerület kamerákkal lefedett
részén kevesebb bűncselekményt követnek el, mint a berendezések felszerelését megelőzően. A mobilkamerák
célzott használata még több lehetőséget ad majd a munka során, nem beszélve arról, hogy egy vagy több készülék
nagy területet fedhet le, és figyelésükhöz egy ember is elegendő, aki azonnal riaszthatja a járőröket, ha gyanús
esetet észlel. A rendőr százados hozzátette: a kamerák a közterületek ellenőrzése mellett a gépjárműfeltörők
kiszűrésére, vagy az idősek ellen elkövetett bűncselekmények megelőzésére egyaránt használható.
Városrendészeti
és Környezetvédelmi Iroda
Bűnmegelőzési Centrum
1024 Buday László u. 5/c. Tel.: 346-5678, 346-5679,
fax: 346 5649. Zöld szám: 06 80 204 965
Hidegkúti Rendészeti Központ
1028 Rezeda u. 10. Tel.: 274-6073 (0-24 órás
ügyelet). E-mail: hrk@masodikkerulet.hu
A BIZTONSÁGOS
II. KERÜLETÉRT
A már kiépített térfigyelő-rendszert kiegészíti