Page 3 - BP2011-09vegleges

Basic HTML Version

2013/17 – szeptember 13.
KÉT HÉT
3. OLDAL
A Pesthidegkúti Városrészi Önkormány-
zat 1992-ben alapította a Klebelsberg
Kuno-díjat, azzal a hagyományteremtő
szándékkal, hogy a pesthidegkúti köz-
élet egy-egy kiemelkedő alakját – akik-
nek élete és munkássága példaként ál-
lítható a kortársak és a jövő nemzedékei
elé–évről évre az egykori kultuszminisz-
ter nevével fémjelzett emlékplakettel és
az ezzel járó pénzjutalommal tünteti ki.
A díjat minden év novemberében, a Kle-
belsberg Napok keretén belül adják át.
A Pesthidegkúton élő vagy tevékenyke-
dő és a kitüntetésre érdemesnek tartott
személyre tett lakossági javaslatokat
– a jelölt rövid méltatásával együtt –
a Pesthidegkúti Közösségi Házba (1028
Budapest, Máriaremetei út 37.) vagy a
szentirmai.mate@masodikkerulet.hu
e-mail címre kérjük eljuttatni 2013. ok-
tóber 4-ig.
Pesthidegkúti
Városrészi
Önkormányzat
Jelölés a 2013. évi
Klebelsberg-díjra
K
L
E
B
E
L
S
B
E
R
G
N
A
P
O
K
2
0
1
3
A Farkasréti temetőben szeptember 4-én
helyezték örök nyugalomra Gyarmati Dezső
háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázót,
a nemzet sportolóját, a II. kerület díszpol-
gárát. A II. Kerületi Önkormányzat nevében
Láng Zsolt
polgármester rótta le kegyeletét
az augusztus 18-án, 85 éves korában elhunyt
nagyszerű és felejthetetlen sportember ra-
vatalánál.
A legendás játékostól és szövetségi kapi-
tánytól – akit több százan kísértek el utolsó
útjára – a sírkert Makovecz-termében csa-
ládtagjainak jelenlétében vettek végső búcsút
tisztelői, barátai, több más sportág olimpiai
bajnokai, a múlt és a jelen kiváló vízilabdá-
zói, egykori csapattársak és tanítványok, köz-
tük az 1976-os olimpiai aranyérmes nemzeti
együttes több játékosa is.
Az olimpiai bajnoktársak nevében a 100.
magyar ötkarikás aranyérmes birkózó,
Hegedűs
Csaba
köszönt el, játékosai nevében
ifj. Szivós
István,
míg az egykori játékostársak képvisele-
tében a háromszoros olimpiai bajnok
Kárpáti
György
búcsúzott tőle. A sírnál
Bodrogi Gyula
színművész mondta el a Szózatot, majd a Him-
nusz hangjaira helyezték Gyarmati Dezsőt
örök nyugalomra.
MTI/BP
Végső búcsú Gyarmati Dezsőtől
A kereskedelem, a turizmus és a kultúra te-
rületén alakítana ki szorosabb kapcsolatot
Budapesttel a kínai Wuhan város Hongshan
kerülete. A kerület képviselői augusztus
28-án városrészünkben is látogatást tettek.
A vendégeket
Szalai Tibor
jegyző és
Ötvös Zol-
tán,
a Művelődési Iroda vezetője fogadta a hi-
vatalban. A
Chen Xingai
polgármester vezette
küldöttség azért érkezett a fővárosba, hogy
feltérképezzék az együttműködés lehetősé-
geit. A magyar közigazgatás sajátosságait a
II. Kerületi Önkormányzat és hivatal műkö-
dési rendszerén keresztül ismerhették meg.
A Jangce folyó mellé épült városnak 13 mil-
lió lakosa van, a Hongshan kerületben pe-
dig egymillióan élnek. A központi városrész
egyetemeknek ad helyet, az intézményekben
pedig mintegy 500 ezren tanulnak.
Kínai delegáció járt a hivatalban
Sanghaj Budapest 14. testvérvárosa
A főpolgármesteri hivatalban is kínai
küldöttség járt augusztus végén. A ta-
lálkozón Budapest és Sanghaj között öt
évre szóló – kölcsönös szándék szerint
meghosszabbítható – testvérvárosi meg-
állapodást kötöttek. A dokumentumot
augusztus 28-án a két főpolgármester,
Jang Hsziang
és
Tarlós István
írta alá.
Az ázsiai város vezetőjét
Orbán Viktor
miniszterelnök is fogadta. Amegbeszé-
lésen a miniszterelnök hangsúlyozta: a
két ország kapcsolatában a regionális
együttműködések meghatározó szere-
pet játszanak.
F
otó
: MTI/B
eliczay
L
ászló