Page 19 - BP2011-09vegleges

Basic HTML Version

2013/17 – szeptember 13.
HITÉLET
19. OLDAL
A csendes pasaréti mellékutcák békés kör-
nyezetet kínálnak egy délutáni vagy nyáresti
sétának. A Torockó téri játszótér egész nap
hangos a gyermekzsivajtól. Ebben a környe-
zetben található a letisztult, egyszerű vona-
laival jellemezhető, Bauhaus-stílust képvi-
selő épületegyüttes, a pasaréti református
templom és parókia. Gazdag lelki program-
jából a hét minden napjára jut egynéhány.
Hétközben csütörtök délután 18 órakor, va-
sárnap pedig két alkalommal is, délelőtt 8
órakor és 10 órakor megtelik a templom az
istentiszteletre érkező gyülekezettel. Amíg a
felnőttek hallgatják a lelkipásztor tanítását,
a gyerekekkel – a nulla éves kortól a 10-12
éves korig – több csoportban foglalkoznak,
így az egész család együtt jöhet a templomba.
Délutánonként csoportos foglalkozásokra
– bibliaórákra – kerül sor. Külön az ifjúság,
valamint a házaspárok több csoportban is,
de nők, férfiak, özvegyek is alkotnak egy-egy
csoportot. Ezeken az alkalmakon lehetőség
nyílik beszélgetésre, személyes kapcsolatte-
remtésre is.
A sokféle rendszeres alkalom közül is
kiemelkedik a minden ősszel megren-
dezésre kerülő egyhetes sorozat – az őszi
evangélizáció. Ez egy olyan nyílt rendez-
vénysorozat, amikor a hét minden estéjén
egy-egy bibliai témájú előadás hangzik el.
Nyílt sorozat, mert a célja nem csupán a már
templomba járók megszólítása, hanem be-
tekintést szeretnénk teremteni azok számá-
ra is, akik esetleg már sokszor elhaladtak a
templom előtt, de eddig idegenkedtek attól,
hogy megismerjék, mi folyik falai között.
Szeretettel hívjuk a kerület lakóit függet-
lenül attól, hogy reformátusok-e vagy sem,
valamint ismerőseiket a
SZEPTEMBER 22.
és
29.
közt tartandó őszi evangélizációs he-
tünkre. A program
SZEPTEMBER 22-ÉN
18 órakor kezdődik, és egy héten át, minden
este ugyanebben az időben várjuk az érdek-
lődőket. A sorozat
SZEPTEMBER 29-ÉN
fejeződik be a 8 órakor és 10 órakor kezdődő
istentiszteletekkel. Egy-egy alkalom hoz-
závetőleg egyórás. Az igehirdetés-sorozat
címe: „Krisztus tanítványai”
Minden alkalommal a gyermekekkel külön
foglalkozunk, hogy a szülők teljes figyelmü-
ket az elhangzó előadásra fordíthassák.
A
pasaréti presbitérium
Hírek, események
• A PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL TEMPLOMBAN
SZEPTEMBER 16-ÁN
egész napos szentségimádás.
SZEPTEMBER 28-ÁN
16 órakor kezdődik a II. Kerületi Önkormányzat Ökumenikus Óvodájának évadnyitó istentisztelete,
16.30 órakor kezdődik az ovis hittan, 17 órakor az ovis szentmise. Ezt követően közös játékra várnak minden gyermeket
és szüleiket.
• A PASARÉTI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN
a régi és új hittanos gyermekek részére a gyülekezeti hittan minden
csütörtökön 16.30 órakor kezdődik. Istentisztelet 8 és 10 órakor, csütörtökön 18 órakor. Gyermek-istentisztelet vasárnap 8
és 10 órakor. A bibliaórák kedden 18 órakor kezdődnek. Ifjúsági körök vannak pénteken 18 órakor, szombaton és vasárnap
17 órakor, felnőtt ifjúság részére kedden 18.30 órakor, szerdán 18 órakor, vasárnap 17 órakor, jegyes- és házas-körök
páratlan héten szerdán 18 órakor és szombaton 17 órakor vannak. Bővebb információ 356-4019 és www.refpasaret.hu
• A CIMBALOM UTCAI MEGMARADÁS REFORMÁTUS
TEMPLOMBAN SZEPTEMBER 22-ÉN
és
29-ÉN
9.30
órakor istentisztelet. Tel.: 06 30 289-9415 és 326-5629. E-mail: hegedus.cimbalom@gmail.com.
• AZ ÚJLAKI SARLÓS BOLDOGASSZONY TEMPLOMBAN
SZEPTEMBER 14-ÉN
a 18 órai szentmisét követően
a
Nyitott templomok éjszakája
alkalmából vezetés és műsor lesz. Lasetzky Frigyes beszél a templom történetéről, a
Sarlós Boldogasszony Kórus pedig énekével színesíti a bemutatást.
• A PESTHIDEGKÚTI EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN
SZEPTEMBER 15-ÉN
lesz a Sarepta Szeretetotthon 62.
születésnapja, az istentisztelet 10 órakor kezdődik
SZEPTEMBER 29-ÉN
9.30 órától
Teremtés ünnepe,
aratási hálaadó
istentisztelet. A Gyülekezeti teremben
SZEPTEMBER 18-ÁN
19 órakor felnőtt bibliaóra.
SZEPTEMBER 29-ÉN
11
órakor gyülekezeti nap dr. Béres Tamás teológiai tanár és dr. Korényi Zoltán előadása:
Ökológia kicsiknek és nagyoknak
– hogyan vigyázzunk együtt világunkra
címmel. Templom: 1028 Ördögárok u. 9. Gyülekezeti terem: 1028 Zsíroshegyi
út 47. Honlap: pesthidegkut.lutheran.hu.
• A GERCSEI TEMPLOMBAN
SZEPTEMBER 19-ÉN
18 órától ökumenikus imaest lesz.
• A MÁRIAREMETEI BAZILIKÁBAN
SZEPTEMBER 14-ÉN
19 órakor kezdődik Kalocsay Károly orgonaművész
jótékonysági koncertje.
SZEPTEMBER 21-ÉN
a katonai zarándoklat alkalmából 10.30 órakor főpapi szentmisét és
szentbeszédet mond Bíró László tábori püspök.
SZEPTEMBER 22-ÉN
a 9 órai szentmisén lesz a Szentlélekhívó tanév-
nyitó szentmise, a Veni Sancte.
• A BUDAVÁRI EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN
SZEPTEMBER 17-ÉN
18 órakor az Ars Sacra fesztivál keretében
Szent Ágoston vallomásai
címmel prof. Dr. Kránitz Mihály teológus előadása a gyülekezet kápolnájában. Közreműködik
Oberfrank Pál színművész és Szikora Borbála (fuvola)
• Felnőtt katekézis.
A Pasaréti Szent Antal Plébánia
Mutasd meg nekünk az atyát!
címmel kurzust indít olyan
felnőttek számára, akik nincsenek megkeresztelve, de keresik Istent, szeretnék Jézus Krisztust és tanítását megismerni,
és az egyház életét megismerve abba bekapcsolódni. Azok számára, akik meg lettek keresztelve, de elsőáldozók, bér-
málkozók már nem lettek (vagy nem lehettek), és vágy él bennük e szentségek felvétele és az Istennel való szorosabb
kapcsolat iránt. A csoport
SZEPTEMBER 20-ÁN
18.30 órakor találkozik első alkalommal a plébánia kis termében.
Előzetes bejelentkezés nem szükséges. (A foglalkozás várhatóan 19.30 óráig tart.)
Ö
sszeállította
: R
aduj
K
lára
Evangelizációs hét a Torockó
téri református templomban
Ünnepélyes keretek között iktatta be
Bencéné Szabó Márta
evangélikus lelkészt a Budavári Evan-
gélikus Egyházközség másodlelkészi állásába
Endreffy Géza
esperes-helyettes augusztus 31-én. Az
eseményen részt vett
Láng Zsolt
, a II. kerület polgármestere is. Az istentiszteleten 22 lelkésztárs
mondott személyre szóló áldást Bencéné Szabó Mártának – ezt követte az ünnepi közgyűlés, ahol
meleg szavakkal köszöntötték őt. A köszöntők között volt
Fabiny Tamás
püspök,
Némethyné Uzoni
Hanna
egyházmegyei felügyelő, valamint
Nagy Gábor Tamás
I. kerületi polgármester is. A lelkésznő
tizenöt éven át Budavárban megbízott lelkészként, hét éven át pedig a Budahegyvidéki Evangélikus
Egyházközségben helyettes lelkészként szolgált.
L
d
„Ezen a helyen békességet adok”
Láng Zsolt polgármester köszöntötte Bencéné
Szabó Márta evangélikus lelkészt beiktatása
alkalmából
Új névenműködik a gimnázium.
A ferencesek által fenntartott Orsolya Rendi Szent Angéla Általános
Iskola és Gimnázium az új tanév elején módosította nevét, az intézmény hivatalos neve: Szent Angéla Ferences
Általános Iskola és Gimnázium. Az iskolát 1994-ben kapta vissza az orsolyita rend, a női szerzetesi közösség
felkérte az iskola vezetésére a ferenceseket. Közel két évtized után az orsolyita nővérek úgy döntöttek, hogy
teljesen átadják az iskolát a ferenceseknek. E változás része az intézmény nevének módosulása. Az Angéla
nevet azonban megtartják, mert az iskola így vált ismertté, másrészt pedig az orsolyiták egyik alapítójának
neve az intézmény eredetére utal.