Page 18 - BP2011-09vegleges

Basic HTML Version

18. OLDAL
KULTÚRA
BUDAI
POLGÁR
A nyári fesztivál futóversenyének 30 fős
mezőnye szombaton reggel, gyönyörű idő-
ben, szikrázó napsütésben vágott neki a
helytörténeti körúttal is felérő, mintegy 3
kilométer hosszú útvonalnak.
A futók a Kultúrkúria Templom utcai főbe-
járatától, az egykori iskolaépülettől rajtoltak
el, végigfutottak a Temető utcán, áthaladva a
régi Fő téren, majd a horgásztó érintésével,
az igen meredek Vízmosás utcán felkapasz-
kodva felértek a Patakhegyi útra, a „falu” ha-
tárába. Itt már vízszintes terepen, a Kálvária-
hegy lábánál folytatódott a verseny, amely
végül a régi köztemetőn, a mai Mosbach par-
kon keresztül, az Ófalui Plébániatemplom
mellett, a Kultúrkúriához ereszkedő Temp-
lom utcában ért véget.
A mezőny leggyorsabb futója, a győztes
Gehér László
– komoly domborzati viszo-
nyok között – 10 perc alatt tette meg a távot.
A futóverseny családi kategóriájában szoros
befutó alakult ki, ugyanis idén hat család is
rajtvonalhoz állt. A győztes az egyéni kate-
góriákban is több első helyezést begyűjtő, a
versenyre régi ismerősként visszatérő Ka-
locsai család (képünkön) lett, így 2013-ban
ismét ők nyerték el a Fürge Família Kupát.
SZZM
– A fesztivál ötlete
Cseke Pé-
ter
színművésztől és egy civil
pesthidegkúti polgártól,
Erdősi
Károlytól
származik – mesélt
a kezdetekről Hedry Mária.
– A Honvéd Együttesnél dol-
goztam, amikor Cseke Péter fel-
keresett minket, mert szeretett
volna egy produkciót meghívni
a még csak alakuló rendezvény-
re. Elmesélte, hogy a néhai Kle-
belsberg-villa szomszédságá-
ban van egy romos iskolaépület, amelynek a
helyreállításával egy kulturális központot ál-
modott meg. Az álom azután pár év elteltével
valóra vált.
Az első fesztivált megelőzően alakult meg
a Polgárok Pesthidegkútért Egyesület, civil
összefogás a központ létrejöttéért. A kúria
rendbehozatala évekig elhúzódott, a nyá-
ri művészeti napokat – amelynek prog-
ramigazgatója lettem – viszont továbbra is
megtartottuk. A programoknak a közelben
lévő Klebelsberg Kuno Általános Iskola és
Gimnázium adott otthont. Elsősorban a II.
Kerületi Önkormányzatnak, valamint a pá-
lyázatoknak és a szponzori támogatásoknak
köszönhetően sikerült minden évben szín-
vonalas műsort kínálnunk a látogatóknak.
Amikor felépült az új művelődési központ,
a Petőfi Művelődési Ház munkatársai már itt
végezhették munkájukat, és az épület felvette
Klebelsberg Kuno nevét. Így lett a Klebels-
berg Kultúrkúria az önkormányzat hidegkúti
művelődési és művészeti központja. Azóta
gyönyörű helyszínen és egy igen lelkes kis
csapat közreműködésével tartjuk meg év-
ről évre a fesztivált. Szeretnék köszönetet
mondani minden kollégámnak, aki részt
vesz a tervező és kivitelező munkában, és aki
Másfél évtized a pesthidegkúti kultúra
szolgálatában
A Pesthidegkúti Nyári Művészeti Fesztivált idén tizenötödik alkalommal rendezték
meg. Az elmúlt másfél évtizedben sok minden megváltozott, megszépült, kibővült,
de van, ami mégis változatlan: Hedry Mária, a Kultúrkúria művészeti vezetője, az ese­
mény fő szervezője már a fesztivál születésénél is bábáskodott, és azóta rendületlen
motorja a nyárvégi kulturális napoknak.
nélkül nem valósulhatna meg
ilyen színvonalon a program.
A Kultúrkúria igazgatója,
Dolhai
István
konstruktivitása gazdasá-
gi és szakmai téren egyaránt le-
hetővé teszi, hogy valódi alkotó
munkát végezzünk és megvaló-
sítsuk elképzeléseinket.
A szervező, előkészítő munka
folyamatos, szinte fesztiváltól
fesztiválig tart. Nem könnyű
megújulni, minden évben újat
adni a bevált és kedvelt programok mellé.
Hogy naprakészek legyünk, egész évben fi-
gyeljük a kulturális élet eseményeit. Ter-
mészetesen ma már nem lehet elválasztani
a fesztivál előkészítő munkáját az év közben
elvégzendő napi feladatainktól, hiszen szín-
házat, koncertet, gyermekelőadást folyama-
tosan szervezünk. Én magam sokat utazom
vidékre és határon túlra, hogy megnézzek
egy-egy színházi előadást, és ha tetszik, el-
hívjam. Így mindig jönnek új produkciók, de
vannak régi, kedves barátaink is, akiket min-
den évben visszavárunk. Ilyen például
Écsi
Gyöngyi,
a felvidéki mesemondó vagy a há-
rom muzsikus fiú, a szintén felvidéki
Kovács
Marcell,
a vajdasági
Micsik Béla
és a „hazai”
Bella Péter,
akik nálunk találkoznak minden
nyáron. Az ő közös zenélésük összetartozó
kultúránk szép példája. Említhetném még
az újszászi „mindentudó” szövőasszonyokat,
vagy a páratlan tehetségű pantomimes
Méhes
Csabát
, az örök játékos
Gulyás Lacit.
Ez a ren-
dezvény nemcsak szórakoztatni akar, hanem
olyan tartalmas időtöltést kíván nyújtani,
amely egyúttal hagyományőrző, és gyakran
veszendőben lévő kulturális értékeinknek ad
teret szellemi kincseink, s gyermekeink épü-
lésére.
P. Z
s
.
Családi futóverseny
Ófalu utcáin
Főzzön pásztortarhonyát
Hidegkúton!
Bográcsfőző versenyt tart a II. Kerületi
Német Önkormányzat
OKTÓBER 5-ÉN
szombaton 10 órától a Német Házban
(1028 Gazda u 20.). Rossz idő esetén
másnap, október 6-án vasárnap 10 órától
tartják a főzőversenyt. A hagyományos
megmérettetésen idén pásztortarhonyát
kell elkészítenie a résztvevőknek. Jelent-
kezni Hain Gábornál lehet
SZEPTEMBER
26-IG
a 06 20 347-2101-es telefonszámon
naponta 8–18 óráig.
Méhes Csaba
és a Brass in the Five