Page 17 - BP2011-09vegleges

This is a SEO version of BP2011-09vegleges. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

2011/22 – november 18. KARITÁSZ 17. OLDAL

Az elismerést olyan személyeknek adja az önkormányzat, akik kiemelkedő munkát végeznek a gyermekekért az oktatás, a gon-dozás vagy a gyermekvédelem területén.

Láng Zsolt köszöntőjében kiemelte: dr. So-mogyi Csilla jelentősen hozzájárult a beteg gyerekek életminőségének javításához, tár-sadalmi életük jobbá tételéhez, tanulmányi eredményeik javításához, segítette közös-ségbe való beilleszkedésüket.

A biokémikus, vegyészmérnök végzettségű laborvezető csaknem negyven éven keresztül foglalkozott beteg gyerekek gyógyításával. A Budai Gyermekkórház részeként működő Budapesti Anyagcsereszűrő és Gondozási Központ laboratóriumi részlegének vezető-je volt. Az anyagcserezavarok laboratóriumi diagnosztikájával foglalkozott. Munkájának hála az újszülötteknél 2007 óta 4 helyett 26-féle anyagcsere-betegséget szűrnek (egy csepp vérből). Számos hazai és külföldi pub-

A beteg gyerekek gyógyítására tette föl az életét

A Budai Gyermekkórház szakmai közössége javaslatára dr. Somogyi Csillát (1947- 2010) posztumusz Gyermekekért Díjjal tüntet-ték ki. A díjat a doktornő férje, dr. Máthé Árpád, valamint a lánya, Mártonné Máthé Kinga vette át Láng Zsolt polgármestertől.

likációja jelent meg, szakkönyveket fordított és írt, valamint német és amerikai kutatások-ban vett részt. Alapítója és kezdeményezője volt az európai PKU szervezetnek. Részt vett a betegek gondozásában. A Budapesti Gyer-mekkórház mellett működő Bolyai Gyerek-otthon gondozottait is kezelte. A betegséghez dő karitatív munkákat végzett, így példá-beteg gyerekeknek nyaranként táborokat vezett, szüleiknek tanácsot adott, szívén lte a beteg gyermekek sorát.

díjátadáson Dr. Shuler Ágnes meghatot-mondta el, nagyon boldog, hogy az elis-ést egykori munkatársa kapta. Mesélt l, hogy miután Csilla néni betegsége tt nyugdíjba vonult, rögtön megérezték ányát, nélküle óriási nehézségeket oko-a betegcsoport gondozása. Hozzátette, dkívüli szakmai tudása volt, ugyanakkor nála szerényebb embert nem ismert.

A PKU BETEGSÉG a vérben és vizeletben felszaporodó aminosavról, a fenilalaninról ismerhető fel, amelyet újszülött korban vizsgálnak. A fenilalanin a fehérjé-ben található alkotórész, amelyet a fenilketonúriások (PKU-sok) – a májban lévő fenilalanin-hidroxiláz-enzim hiánya vagy csökkent mértékű működése miatt – nem tudnak feldolgozni. A betegség öröklődő. Minden gén az emberben részben az anyától, részben az apától származik. A fenilalanin-hidroxiláz-enzim felépítése is egy ilyen öröklött gén: ha az anyától és az apától származó gének közül mindkettő hibás, akkor ez a fontos enzim nem, vagy csak kis mértékben működik. Ennek a következménye a fenilketonúria. Ha egy em-bernél csak az egyik részről kapott gén hibás, akkor a betegség nem alakul ki, csak a fenilketonúria „hordo-zója” lesz, úgy mint a fenilketonúriások szülei. A PKU speciális, betegre szabott diétával és tápszerekkel

karban tartható, teljes értékű életet biztosítva a betegeknek. Ha a betegséget nem ismerik fel, vagy a diétát a beteg nem tartja, életkörülményei és kilátásai sérülnek, ami elsősorban szellemi visszamaradottságban nyilvánul meg.

Magyarországon 2000 óta ünnepeljük november 12-én a szociális munka napját. Ebből az alkalomból évről évre kerüle-tünkben is ünnepségre gyűlnek össze az ágazat dolgozói. AHűvösvölgyi Vigadóban tartott összejövetelen Luketics Gabriel-la, az önkormányzat Szociális Irodájának vezetője köszöntötte a vendégeket. A II. kerületi önkormányzat nevében Bándy Péter képviselő mondott köszönetet a szociális szférában dolgozók egész éves áldozatos munkájáért.

– Sokan azt gondolják, hogy a II. kerü-letben csupa gazdag ember él – mondta a képviselő –, pedig az önkormányzat évente mintegy félmilliárd forintot fzet ki szociális támogatásra, és körülbelül ugyanennyit költ a segítő intézmények működtetésé-

re. A szociális terület munkatársai az élő bizonyítékai annak, hogy kerületünkben is sokan szorulnak támogatásra. A szociális munka napján az ágazat ki emelkedően teljesítő dolgozói jutalomban részesültek, amelyet Luketics Gabriella Bándy Péter és Szalai Tibor jegyző adott át Polgármesteri kitüntetés kapott Massong Erika intézményvezető (III. számú Gondo zási Központ) és a Családsegítő és Gyer mekjóléti Központ legrégibb dolgozója

Györe Józsefné gazdasági ügyintéző. Iro-davezetői dicséretben részesült Major Erika

gondozónő (I. számú Gondozási Központ),

Mencz Istvánné (I. számú Gondozási Köz-pont) és Kissné Domján Anikó klubvezető (II. számú Gondozási Központ), aki az intézmény negyed százados jubileuma

alkalmából egy szép könyvet szerkesztett, amely novemberben jelenik majd meg. A díjátadások után a Citadella Művész-együttes folklórműsora szórakoztatta az egybegyűlteket.

PZ s .

A szociális ágazat ünnepén

A díjazott lánya, Mártonné Máthé Kin-ga elmondta, ő és családja is hálás, amiért édesanyjuk munkáját elismerték. – Nagyon nagy szeretettel, odaadással, hittel végezte munkáját. Elsőként érkezett munkahe-lyére, és utolsóként távozott onnan min-dennap. Számomra mai napig példakép – hangsúlyozta. Megjegyezte, hogy ugyan ketten vannak testvérek, de PKU-s „testvé-reik” száma több száz. Csilla nénit betegei családtagként kezelték. Temetésére több százan mentek el. Mint mondta, reméli, ez a díj is megőrzi nevét. A család gondolko-zik azon, hogy szakmabeliekkel együtt díjat alapítsanak, amely Somogyi Csilla nevét viselné. Olyan anyagcserezavarral küzdő fatal pályakezdők kaphatnák, akik felsőfo-kú végzettséget szereztek, és karitatív tevé-kenységet folytatnak.

N ovák Z sófi A liz

Page 17 - BP2011-09vegleges

This is a SEO version of BP2011-09vegleges. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »